Condicions Ambientals Farma – MERCK

Condicions Ambientals Farma – MERCK

PROJECTE

El monitorització de les condicions ambientals en les Sales de Producció Farma és un element fonamental per a l’alliberament dels lots de fabricació.

En aquest projecte es va realitzar l’estudi de la millor solució per a l’emmagatzematge de la informació i l’accés remot de les dades a qualsevol usuari autoritzat del sistema. Per a això es van tenir en compte els condicionants i restriccions existents en la Planta relatiu al desplegament de  nova infraestructura de comunicació, aprofitament de servidors de la xarxa d’IT existent i enllaç entre sistemes. Addicionalment, es du a terme la integració de les condicions ambientals d’unes 90 sales de producció mitjançant registradors industrials (Eurotherm-Schneider 8100A).