POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, S.L. (d’ara endavant, indistintament, “INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privadesa i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a finalitats determinades, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (d’ara endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible a tot moment per a la seva consulta des del lloc web www.ingenia-industry.com.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, S.L,

B66306622

Avda. Rabassaires 28, 1ª Planta (08100) Mollet del Valles

931440851  – 

jhuerta@ingenia-industry.com  – 

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents suposats:

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte
  • Enviament de currículum vitae per formar part del nostre equip.
  • Creació de comptes d’usuari i accés al compte de client;

Amb quines finalitats tractem les seves dades:

Des d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades de clients:

Les dades dels nostres clients seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades dels nostres clients sobre la base del nostre interès legítim a fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través del nostre Butlletí / Newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions a qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí / Newsletter a qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí / Newsletter, o ben comunicant-ho per escrit a rgpd @ingenia-industry.com.

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que es disposa en la nostra política de cookies, així com per a facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si escau, per atendre a les seves consultes i suggeriments.
Referent a això podrem tractar dades tals com a IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de curriculum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través d’e-mail o mitjançant el formulari en la secció “Treballa amb nosaltres”. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció d’aquestes, INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades d’e-mails rebuts

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuïn amb la pàgina de perfil d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL a les diferents xarxes socials

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Linkedin

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar en la casella “Deixar de seguir”.

La informació facilitada per INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cadascun dels teus perfils a les diferents xarxes socials. INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

 

Butlletí o Newsletter:

Els usuaris web podran subscriure’s al nostre Butlletí / Newsletter emplenant les dades en el formulari de subscripció habilitat en el lloc web www.ingenia-industry.com.

Les dades dels subscriptors al Butlletí / Newsletter seran tractats amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat d’INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis sobre la base del consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al Butlletí / Newsletter en  qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Butlletí / Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a rgpd @ingenia-industry.com

A qui comuniquem les seves dades:

INDUSTRIAL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-los a tercers sense la prèvia autorització del  seu titular. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats d’INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALpot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc web.

Transferència Internacional de Dades:

De la mateixa manera, les seves dades podran ser tractades en països fora de la Unió Europea. En aquest cas, INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL vetlla perquè els països destí de les seves dades personals sempre tinguin un nivell de seguretat equiparable i adequat de protecció. En qualsevol cas, la transferència internacional es realitzarà en compliment de l’estipulat en els Arts. 44 i següents del RGPD.
Així mateix, i en suposat que la transferència internacional de dades respongui a la prestació d’un servei a INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, aquesta prestació complirà amb les disposicions establertes en l’Art. 28 RGPD i art. 33 LOPDGDD, subscrivint-se el corresponent contracte d’encarregat de tractament.
En el cas de transferències internacionals a EUA, els proveïdors de serveis compleixen amb totes les garanties en matèria de protecció de dades personals exigides per l’Escut de Privadesa entre la Unió Europea i EE.UU (Privacy Shield) Fes clic aquí per a més informació sobre l’Escut de Privadesa.

 

Prestador serveis País destí
EE.UU.
EE.UU.

Exercici de drets:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits en el Reglament General de Protecció de Dades, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com usuari del nostre lloc web -acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar- a: INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, S.L., Av. Rabassaires 28, Planta 3ª – A  (08100) Mollet del Valls; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: rgpd @ingenia-industry.com

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia, es conservaran pel temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negocis, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que es disposa en la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail; així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollits.

Les dades recollides a través de cookies i/o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors al Butlletí / Newsletter seran conservats fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d’e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del Butlletí / Newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social d’INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL no seran incorporats a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservats en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.ingenia-industry.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cadascun dels formularis en els quals INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia a cada moment, així com l’abast de control d’INGENIA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.

Normativa relacionada:

Si desitges obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: