AVÍS LEGAL

Titularidad del Sitio Web.

www.ingenia-industry.com és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, S.L. (d’ara endavant, indistintament, INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL) amb domicili a Av. Rabassaires 28, Planta 3ª -A (08100) Mollet del Valls Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44355 , Foli 66, Secció 8, Inscripció 2, i disposant de NIF B66306622.

La finalitat de www.ingenia-industry.com, és la d’informar sobre l’activitat d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, que es correspon amb solucions completes d’automatització industrial en els sectors Químic, Alimentari, Farmacèutic, Medi Ambient i Energètic; així com dels seus productes i serveis, ofertes, promocions i altres informacions de rellevància sobre INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL.

L’accés a www.ingenia-industry.comés gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del contingut en el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web www.ingenia-industry.com, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, si escau, les Condicions d’Ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col•laborar i posar en coneixement d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que poguessin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web www.ingenia-industry.com, el servei prestat per INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, els seus socis, col•laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o si escau, les Condicions d’Ús i Contractació.

Responsabilitat.

INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.ingenia-industry.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il•lícites i il•legítimes de tercers aliens a INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda a l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, i en aquest cas INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.ingenia-industry.com, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers que el seu contingut no és atribuïble ni exigible a INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, sent responsable el titular de cadascun dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un lloc web al de www.ingenia-industry.com, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL, sense prèvia autorització
.

Propietat industrial i intel•lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i programari) del lloc web www.ingenia-industry.com es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel•lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés al lloc web www.ingenia-industry.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, tret que INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.ingenia-industry.com pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement com més aviat millor.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent a cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat d’INGENIA AUTOMATITZACIÓN INDUSTRIAL.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del previst per la normativa d’aplicació